Watersnood Limburg

Extreme regen en overstromingen leidden in Limburg tot watersnood. Hierdoor is veel schade ontstaan aan publieke en private eigendommen. Zo zien we veel particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto’s. Omdat het Verbond van Verzekeraars veel vragen krijgt van media en andere partijen over de watersnood in relatie tot verzekeren, beantwoorden ze op deze pagina de belangrijkste vragen, delen ze tips en handige links.

2020 de cijfers in beeld

Een jaar waarin de dienstverlening van de stichting is opgeschud door de coronacrisis. Maar tevens een jaar waarin we toch weer vele gedupeerden eerste hulp hebben mogen bieden. Dit overzicht schetst een goed beeld van de dynamiek, diversiteit en flexibiliteit uit ons mooie werkveld. Dank aan allen die in 2020 aan dit fantastische resultaat hebben bijgedragen.

We hopen ons in 2021 weer opnieuw optimaal in te zetten om gedupeerden van brand-, storm-, water- en aanrijdingsschade te helpen namens de gezamenlijke verzekeraars in Nederland,

Rustigste jaarwisseling voor Stichting Salvage sinds jaren

Stichting Salvage is op 31 december 2020 en 1 januari 2021 in totaal 50 keer uitgerukt. Wanneer we kijken naar voorgaande jaren, kunnen we met zekerheid zeggen dat dit de rustigste jaarwisseling is geweest voor de stichting sinds tijden.

Totale aantal meldingen

Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 50 meldingen uitgerukt . Dit zijn er maar liefst 65 minder dan vorig jaar, toen waren het er 115. Het totale aantal meldingen is ten opzichte van vorig jaar met zo’n 56% gedaald.
In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen

De daling van de Salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades, welke dit jaar beduidend lager uitviel. Zo zijn er deze jaarwisseling 10 Salvageuitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 20% van de totale hoeveelheid meldingen.
Vorig jaar waren dit er nog 58, ongeveer 50% van de totale hoeveelheid meldingen gedurende die jaarwisseling.

Soort branden

Het merendeel van de 50 meldingen bestond uit kleine branden, zo’n 22. Gevolgd door 18 middelbranden, 4 grote branden, 4 waterschades en 2 explosies. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.

Voorlopige cijfers 2020

Stichting Salvage heeft het jaar 2020 afgesloten met in totaal 5027 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2642 belendende panden. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2020, waar Salvage hulp heeft verleend, komt in totaal op 7669. De overige cijfers over het jaar 2020 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Uitbreiding mandaat Stichting Salvage met aanrijdingschade

Het sectorbestuur Schade en het Platform Brand van het Verbond van Verzekeraars, stemden in met de uitbreiding van het mandaat voor Stichting Salvage. Salvage krijgt mandaat om ook in actie te komen bij aanrijdingschade waarbij een motorrijtuig en een gebouw betrokken zijn.
De ingangsdatum is 1 mei 2020, waarna eind van het jaar een evaluatie plaatsvindt. Daarna wordt er besloten of dit mandaat een definitief karakter krijgt. Het ruimere mandaat zal niet leiden tot meer kosten, maar wel tot een daadkrachtiger en efficiënter optreden ter plaatse.

Het mandaat van Stichting Salvage

Salvage heeft al een mandaat voor de volgende incidenttypen waarbij schade is ontstaan aan een gebouw door:
– Brand
– Bliksem
– Explosie
– Water
– Storm

Hier is met ingang van 1 mei 2020 het incidenttype “aanrijdingschade” aan toegevoegd. In veel gevallen werd Salvage al gevraagd door de brandweer bij een aanrijdingschade, waarbij een voertuig een gebouw was binnengereden. In die gevallen verzocht Salvage de betrokken opstalverzekeraar eerst om toestemming, omdat hier geen mandaat voor was. Veel van deze incidenten vinden echter plaats buiten de reguliere kantoortijden. Veelal in de nachtelijke uren en weekenden, wat vooraf toestemming vragen lastig maakte. Door dit mandaat kan Salvage direct aan de oproep van de brandweer voldoen en sneller de gedupeerden bij staan met aandacht, actie en advies. Vaak zijn er (constructieve) bereddings-maatregelen nodig en die kan de Salvagecoördinator dan direct inzetten.

Stichting Salvage blij met uitbreiding mandaat

Salvage ervaart het besluit als een teken van vertrouwen van de gezamenlijke (brand)verzekeraars in de werkwijze en aanpak van Salvage.

Stichting Salvage werkt met een landelijk netwerk van 145 Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden (8,5) is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.

Aantal kleine branden stijgt in coronatijd

Hij had het, “eerlijk gezegd”, wat rustiger verwacht. Maar het tegendeel is waar. Het zijn drukke tijden voor de Stichting Salvage, die namens de gezamenlijke brandverzekeraars hulp verleent na onder meer brand en storm. Lees hier het bericht van het Verbond van Verzekeraars.

2019 de cijfers in beeld

Minder klimaat gerelateerde in 2019 dan in 2018, toch nagenoeg gelijk aantal meldingen afgelopen jaar. Nieuw in het overzicht “vermoedelijke oorzaken” is accu’s en batterijen, met 2,5% dus 200 betrokken objecten, zo blijkt uit het jaaroverzicht 2019. Stichting Salvage heeft in 2019 ruim 16.000 gedupeerden mogen bijstaan namens de gezamenlijke (brand)verzekeraars!

Topdrukte bij Stichting Salvage als gevolg van storm Ciara

Stichting Salvage heeft een druk weekend achter de rug. Afgelopen zondag zijn de Salvagecoördinatoren 67 keer uitgerukt om gedupeerden bij te staan. Van die 67 meldingen waren er 47 het directe gevolg van storm Ciara die over het land trok.

Stormmeldingen begin van de middag tot 02.00 uur in de nacht

De eerste stormschade kwam bij Salvage om 13.15 uur binnen en deze bleven binnenstromen tot ongeveer middernacht, toen werd het rustiger. De laatste melding als gevolg van de storm ontvingen wij om 02.00 uur.
De meest voorkomende oorzaak van de Salvage meldingen betrof het afwaaien van dakbedekkingen, 31 in totaal. De overige meldingen betroffen voornamelijk schaden als gevolg van omgewaaide bomen en binnendringen van water als gevolg van de hevige neerslag.

Uit onderstaande kaart is duidelijk op te maken dat de meeste stormmeldingen uit Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland kwamen. Salvage ontvangt alleen die meldingen vanuit de brandweer, waarbij directe hulp en/of ondersteuning nodig is van onze Salvagecoördinator.

Tijdige waarschuwingen en preventieve maatregelen

De meldingen geven de indruk dat de vele berichtgevingen en waarschuwingen door verzekeraars, brandweer, weerstations etc, er toe heeft geleid dat er veel preventieve maatregelen zijn getroffen.
Het lijkt erop dat de kleinere, vaak te voorkomen schaden, hierdoor minder vaak voorkomen dan in voorgaande stormen.

Stichting Salvage

De stichting is opgericht in 1987 en helpt, namens de brandverzekeraars, gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand (gebouw) door brand, blikseminslag, explosie, water of storm. De taak van Salvage bestaat uit:
– Aandacht (opvang gedupeerden);
– Actie (schadebeperking);
– Advies (ondersteunen/helpen zicht krijgen op verdere proces).
De hulp is tot aan de eerstvolgende werkdag, waarna de verzekeraar het overneemt.

Meeste vuurwerk gerelateerde branden tijdens jaarwisseling sinds jaren

Stichting Salvage is op 31 december 2019 en 1 januari 2020 in totaal 115 keer uitgerukt. In vergelijk met vorig jaar, was dit wederom de drukste jaarwisseling voor de stichting.

Weersomstandigheden en landelijke spreiding
Het einde van het jaar werd gekenmerkt door hevige mist. Vooral in het noorden van het land was het slecht, dermate slecht waardoor we niet direct op alle meldingen konden acteren. In een paar specifieke gevallen is er daarom eerst telefonisch contact gezocht met gedupeerden en zijn er afspraken gemaakt voor een later moment. De meldingen volgden elkaar gestaag op, er was geen sprake van enorme piekmomenten. Ook is het beeld dat de meldingen een redelijk landelijke spreiding lieten zien, met Zuid-Holland als provincie met het grootst aantal meldingen.

Vuurwerk gerelateerde meldingen
Het aantal branden waarbij de vermoedelijke oorzaak vuurwerk is, ligt wederom hoger dan 2019. Van de 109 branden zijn er 55 waarbij de oorzaak vuurwerk gerelateerd is. Wat neer komt op een percentage van 50,5%.

Bijzondere meldingen
Salvage werd ook gevraagd om bijstand te verlenen bij de brand in het appartementencomplex in Arnhem waarbij helaas dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Een groot complex van 9 etages hoog. Al met al een behoorlijk impactvol incident.
De jaarwisselingsdienst eindigde met een melding in Den Haag, waar als gevolg van brandende auto’s bij een flatgebouw, een zeer grote brand is ontstaan. Alle bewoners moesten hun woningen verlaten en helaas waren er hier ook meerdere gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Later in de nacht konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning.

Soort branden
Het merendeel van de 115 meldingen waren kleine branden 64, gevolgd door 32 middelbranden, 6 grote branden, 6 zeer grote branden, 5 waterschades, 1 explosie en 1 aanrijdingschade. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.

Voorlopige cijfers 2019
Het jaar 2019 was een druk jaar voor Stichting Salvage met in totaal 5.288 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2.712 belendende panden. Dit aantal kan nog wijzigen, omdat nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het totaal aantal objecten in 2019 komt op  8.000. De overige cijfers over het jaar 2019 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Salvage en Bevolkingszorg professionele partners

Schaarsbergen – Stichting Salvage en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg hebben een herzien Protocol van Afspraken ondertekend. Hiermee is de samenwerking bij incidenten tussen Salvagecoördinatoren en functionarissen van Bevolkingszorg nogmaals bekrachtigd. Er is een praktische mindmap  ontwikkeld die inzicht geeft in de taken van de partners maar ook vooral de kantelpunten in verantwoordelijkheden belicht.

Stichting Salvage behandelde in 2018 meer dan 5500 meldingen. In 10% van deze meldingen was  samenwerking met Bevolkingszorg aan de orde. Bevolkingszorg omhelst de maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Goede samenwerking met Bevolkingszorg is van groot belang. Daarvoor is in 2012 het Protocol van Afspraken geïnitieerd.

Stichting Salvage is opgericht in 1987 en helpt, namens de brandverzekeraars, gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand (gebouw) door brand, blikseminslag, explosie, water of storm. De taak van Salvage bestaat uit:

  • Aandacht (luisterend oor);
  • Actie (schadebeperking);
  • Advies (ondersteunen/helpen zicht krijgen op verdere proces).

De hulp is tot aan de eerstvolgende werkdag, waarna de verzekeraar het overneemt.

van links naar rechts: Jan Eshuis, plv voorzitter LNB en Johan van den Berg, directeur Stichting Salvage ondertekenen het nieuwe protocol

Wijzigingen n.a.v. evaluatie

Het protocol is vorig jaar geëvalueerd. Dat leverde verbeterpunten op. Daarnaast is het protocol weer up-to-date gemaakt gezien de ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op terminologie, begrippen/definities en elkaars bereikbaarheidsgegevens. Specifiek met betrekking tot de taak van Stichting Salvage is water- en stormschade als incidenttype toegevoegd. Ook is de werkwijze bij incidenten met asbest opgenomen, alsmede de rol van Crisiscoördinator die de stichting heeft namens verzekeraars bij grootschalige incidenten.

Duidelijke taakverdeling

Een protocol dient werkbaar en helder te zijn voor het werk van de functionarissen. De ervaring is dat het ‘systeemdenken’ in de samenwerking te veel vragen oproept. Om die reden is ervoor gekozen om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te maken met een gedegen Q&A welke antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. Tot slot is er een mindmap gemaakt voor alle functionarissen die te maken krijgen met gedupeerden die schade hebben geleden. Susan van Petten, landelijk coördinator Bevolkingszorg (IFV): ‘Deze mindmap is erg praktisch en eenvoudig mee te nemen. Dit helpt ter plaatse bij het incident als leidraad om verwachtingen te managen.’ Bertran Hallink, beleidsmedewerker van Stichting Salvage toont zich erg gelukkig over de verder vormgegeven samenwerkingsafspraken: ‘De samenwerking tussen de OvD Bevolkingszorg en de Salvagecoördinator is steeds professioneler. Belangrijkste blijft dat functionarissen hun eigen taak maar vooral ook de inhoud van de onderlinge afspraken kennen én elkaar opzoeken in het veld.’

Het herziene protocol van afspraken is op 28 november 2019 ondertekend.

Toename miljoenenbranden eerste halfjaar 2019

Stichting Salvage, dé organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, is dit eerste half jaar bij 47 miljoenenbranden ingezet. Een toename van 27% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

 

Stijging niet verklaarbaar

Een verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Het totaal aantal Salvagemeldingen ligt dit eerste half jaar 0,7% lager dan in 2018.  Wel was juni een drukke maand met extreme warmte en veel onweersbuien. Dit is in een enkel geval ook de oorzaak geweest. Verder zijn werkzaamheden, accu’s, menselijk handelen en elektra mogelijke oorzaken van deze miljoenenbranden. Omdat Salvage geen toedracht onderzoek doet, zijn een groot aantal oorzaken voor Salvage onbekend gebleven.

 

Meer woningen betrokken

Wel zijn dit keer meer woningen betrokken dan vorig jaar. Daarbij ging het om woonboerderijen, kapitale villa’s c.q. monumentale panden. Twee derde ging totaal verloren. Het aantal zeer grote branden ligt meer dan 50% hoger dan vorig jaar, met ook een piek van 6 in de maand juni. In totaal zijn dan ook bij deze 47 miljoenenbranden, 136 objecten door schade getroffen.

 

Duiding van de cijfers

Stichting Salvage wordt bij de meeste branden, die van enige betekenis zijn, ingezet. Om die reden geven de cijfers een goed totaalbeeld. Grote industriële bedrijven met verhoogd risico in Nederland hebben vaak een aanwijzing voor een eigen bedrijfsbrandweer en afspraken ten aanzien van de bedrijfscontinuiteit. Vanwege de hoge veiligheidseisen, preventieve voorzieningen, het veiligheidsbewustzijn en talrijke inspecties zijn de grote branden in die sector zeldzaam. Inzetten van Salvage zijn daar ook nauwelijks aan de orde. Een brand wordt door Salvage als miljoenenbrand geclassificeerd zodra het vermoeden bestaat dat de schade van het totaal aantal erbij betrokken objecten meer dan een miljoen euro zal zijn.

 

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.