Landelijk Protocol Bevolkingszorg

Met het Landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen zijn afspraken gemaakt over de rol en taakverdeling tussen gemeenten en de Stichting Salvage. Alle afspraken en richtlijnen rondom het handelen in crisissituaties zijn vastgelegd in het Protocol van afspraken. Dit protocol heeft samenwerking van de betrokkenen als uitgangspunt. De eerste versie van het Protocol dateert van 2012. In de loop van 2015 is het Protocol geëvalueerd en in maart 2016 opnieuw vastgesteld. Hebt u suggesties voor verbetering of ervaringen ter lering, laat het ons weten.

Rol bij crisissituaties

Bij de eerste beoordeling van een situatie is niet altijd direct duidelijk van welke omvang deze is. Het komt voor dat opschaling naar een GRIP-situatie pas na de inzet van de Salvagecoördinator plaatsvindt. Bij de overlegstructuur die rondom een crisissituatie ontstaat, is de Salvagecoördinator aanwezig. Hij neemt – indien mogelijk – zitting in zowel het Commando Plaats Incident (CoPI) als het Regionaal Operationeel Team (ROT). Bij crisissituaties blijven onze operationele taken ongewijzigd. Daarnaast houden we het Verbond van Verzekeraars op de hoogte van veranderende situaties. Op basis van onze informatie kan het Verbond van Verzekeraars besluiten tot een bredere aanpak.