Landelijk Protocol Bevolkingszorg

Met het Landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen  zijn afspraken gemaakt over de rol en taakverdeling tussen Bevolkingszorg (opgeschaalde gemeente) en Stichting Salvage. Dit protocol heeft afspraken van de betrokkenen als uitgangspunt. De eerste versie van het Protocol dateert van 2012. In de loop van jaren is het Protocol diverse keren geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. De laatste herziening is van november 2019. Hebt u suggesties voor verbetering of ervaringen ter lering, laat het ons weten.

Rol bij grootschalige incidenten

Wanneer ten tijde van een incident het overleg door de betrokken disciplines (overheid) om meer coördinatie vraagt, kan een GRIP-situatie worden afgekondigd. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. In dat geval wordt er een CoPI (Commando Plaats Incident) ingericht waarbinnen het overleg wordt gevoerd en besluiten worden genomen met betrekking tot de aanpak van het incident. De Salvagecoördinator neemt – indien mogelijk – zitting in dit overleg. In sommige gevallen kan de Salvagecoördinator worden afgevaardigd in het  Regionaal Operationeel Team (ROT) . Dit zal dan veelal in de rol van adviseur zijn.  Bij crisissituaties blijven de operationele taken van Stichting Salvage ongewijzigd. Daarnaast houden we het Verbond van Verzekeraars op de hoogte. Op basis van onze informatie kan het Verbond van Verzekeraars besluiten tot een bredere aanpak.