• Algemene vragen over de oplegnotitie en het protocol
 • Protocol van afspraken tussen Stichting Salvage en Bevolkingszorg (LNB).

  Het protocol van samenwerkingsafspraken is in maart 2016 door partijen getekend. Naast dat er nogal wat ontwikkelingen op bevolkingszorggebied zijn geweest (bijvoorbeeld Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016), is ook het werkterrein van Stichting Salvage uitgebreid met water- en stormschade. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar weer ervaring op kunnen doen met het protocol. In overleg met Salvage en de portefeuillehouder crisisbeheersing van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg is besloten het protocol in te korten en de samenwerking mede inzichtelijk te maken aan de hand van een taakkaart.

   

  Veel gestelde vragen over het Protocol van afspraken tussen Stichting Salvage en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

 • Waarom een landelijke overeenkomst en geen regionale afspraken?

  We hebben er voor gekozen om geen formele overeenkomst te sluiten, maar een Protocol van Afspraken. In dit protocol zijn de taken, verantwoordelijkheden van beide partijen beschreven en de raakvlakken met diverse bevolkingszorg processen. De stichting Salvage geeft de voorkeur aan één samenwerkingsprotocol, aangezien regionale verschillen voor een landelijk opererende Salvagecoördinator niet uitvoerbaar zijn.

 • Kan de Gemeente Salvage ook inschakelen bij storm of gaslekkage?

  Sinds 2016 is het werkterrein uitgebreid. Salvage kan worden opgeroepen na brand, blikeminslag, explosie , water- of stormschade. Ingeval van andere schades, zoals een gaslekkage, kan Stichting Salvage de verzekeraar om toestemming vragen om een Salvagecoördinator ter plaatse te sturen. Bij de aanvraag dient de naam (en polisnummer) van de verzekeraar te worden vermeld. Bij meerdere betrokken verzekeraars en grote omvang van de schade, stuurt Stichting Salvage veelal direct een Salvagecoördinator ter plaatse.

 • Kan de Gemeente Salvage ook inschakelen bij onverzekerbare schades?

  Ja, als de gemeente Salvage daarvoor wil inhuren, dan worden daarvoor door Stichting Salvage kosten in rekening gebracht aan de gemeente.

 • Heeft Salvage alleen afstemming met de OvD-Bevolkingszorg?

  Na overleg tussen de OvD-Bevolkingszorg en de Salvagecoördinator kan de afstemming ook worden overgedragen aan een Algemeen Commandant of aan een functionaris binnen de taakorganisatie.

 • Wie heeft doorzettingsmacht en wie is verantwoordelijk?

  De gemeente heeft een verantwoordelijkheid richting de burger op basis van openbare orde en veiligheid. De verzekeraar heeft een verantwoordelijkheid op basis van een verzekeringsovereenkomst. Uitgangspunt: wie betaalt bepaalt. Dit mag echter spoedeisende veiligheidsbevorderende of schadebeperkende maatregelen niet in de weg staan. Daarbij zijn eventuele kosten dan wel voor de gemeente.

 • Kan Salvage niet automatisch door de brandweer worden gealarmeerd?

  De hoogst leidinggevende ter plaatse van de brandweer bepaalt of Stichting Salvage wordt gealarmeerd op basis van een aantal criteria. Overigens zijn dit ook criteria die de bevolkingszorgprocessen raken. Afstemming met de brandweer is dus wenselijk. Voor een optimale samenwerking is snelle alarmering gewenst. Met enkele Veiligheidsregio's zijn proeven gestart om Salvage automatisch te alarmeren.

 • Waar kan ik als OvD-Bz terecht als ik behoefte heb om een incident te evalueren?

  Indien er vanuit de gemeente behoefte is om een incident te evalueren, kan de coördinator bevolkingszorg van de Veiligheidsregio contact opnemen met Stichting Salvage op telefoonnummer 055 – 526 19 30

 • Vragen over het proces schade registratie/ -informatie
 • Wat wordt bedoeld met faciliteren van gedupeerden?

  Met faciliteren wordt bedoeld het, na overleg met Stichting Salvage, ter beschikking stellen van schadeformulieren op de gemeentelijke website en/of gemeentelijke of regionale publieksinformatiebalies. Daarnaast kan een gemeente een ruimte ter beschikking stellen, of een informatiebijeenkomst organiseren, waar Salvagecoördinatoren vragen van gedupeerden kunnen beantwoorden. De door gedupeerden ingevulde schadeformulieren kunnen door de betreffende persoon zelf worden ingediend bij Stichting Salvage. De gemeente kan ook de meldingen verzamelen en deze overdragen aan Stichting Salvage.

 • Kan Salvage direct informatie aanleveren ten behoeve van een schadebeeld?

  In voorkomende gevallen kan de Stichting Salvage sneller een schadebeeld leveren. De mate van compleetheid van de informatie hangt samen met de aard, omvang, complexiteit en de duur van het incident.

 • Welke informatie wordt uitgewisseld en hoe zit het met de privacy?

  Er wordt op verzoek van de gemeente een algemeen schadebeeld gegeven (aard, omvang en gebied), dat niet te herleiden is tot individuele personen. Deze informatie kan bijv. door de taakorganisatie communicatie gebruikt worden in pers- en publieksuitingen.

 • Kan Salvage bij niet-verzekerbare schade ook registreren?

  Indien een gemeente besluit te faciliteren door schademeldingen te verzamelen, kan de Stichting Salvage hierover adviseren. Stichting Salvage onderzoekt daarnaast in hoeverre ze haar registratiesysteem hiervoor ter beschikking kan stellen (uitbreiden).
  Daarnaast kan Stichting Salvage bij onverzekerbare schade, op verzoek en op kosten van de incident gemeente(n), expertise leveren in het schade-informatie proces.

 • Onze VR/gemeente heeft een overeenkomst met een commerciële partij voor het schade-informatie proces.

  Stichting Salvage is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Zij treedt op namens alle Nederlandse verzekeraars. Een aantal gemeenten/regio's hebben dienstverleningsovereenkomsten gesloten met commerciële partners ten behoeve van de uitvoering van het proces schaderegistratie. Deze partijen bieden tegen een financiële vergoeding expertise en een telefonisch schademeldpunt. Voor het afhandelen van de schademeldingen is er geen zakelijke relatie tussen de verzekeraars en de commerciële partij, dit betekent dus dat de gemeente/veiligheidsregio alsnog in overleg moet met Stichting Salvage en/of het Verbond van Verzekeraars en/of individuele verzekeraars omtrent de afhandeling van schademeldingen.

 • Vragen over het proces opvang
 • Wat is precies het verschil tussen opvang en onderbrengen?

  De gemeente neemt na een ontruiming door de hulpdiensten de eerste opvang voor haar rekening. Opvang door de gemeente betekent meestal dat er ook een stukje laagdrempelige sociale opvang georganiseerd wordt (in de vorm van een kop koffie en een luisterend oor). Indien de Stichting Salvage gedupeerde(n) onderbrengt, omvat dit vervangend onderdak tot de eerstvolgende werkdag en praktische hulp. De kosten voor opvang zijn voor de gemeente, de kosten van het onderbrengen zijn voor Salvage. Als de omstandigheden om psychische of sociale opvang vragen (bijv. bij een traumatische gebeurtenis), zal de gemeente hiervoor (eventueel in samenwerking met de GHOR/ GGD) zorg moeten dragen.

   

  Stichting Salvage kan, na de eerste opvang door de gemeente, het onderbrengen van gedupeerden die nergens anders terecht kunnen, tot de eerstvolgende werkdag voor haar rekening nemen. Indien zelfredzame gedupeerden er voor kiezen om zelf opvang/ onderdak te regelen bij vrienden of familie, is het wenselijk dat de gemeente in ieder geval de naam en de bereikbaarheidsgegevens van de gedupeerden noteert, zodat Salvage weet wie de gedupeerden zijn en hoe ze deze kan bereiken. Dit in verband met de verdere schadeafhandeling.

   

  Het onderbrengen van gedupeerden gebeurt in overleg tussen de Salvagecoördinator en de OvD-Bevolkingszorg. De OvD-Bz kan daarbij adviseren over geschikte nabijgelegen hotels/pensions. De Salvagecoördinator is opdrachtgever van het onderbrengen en beoordeelt welke kosten van verblijf en vervoer naar de onderbrenglocatie worden vergoed. De onderbrenglocatie (hotel of pension) legt vast welke kamers gebruikt worden door welke personen en stuurt de – per kamer gespecificeerde – rekening naar Stichting Salvage. Toestemming voor een langer verblijf dient door gedupeerde met de eigen verzekeraar te worden afgestemd.

   

 • Hoe gaat Salvage om met het (on)bewust onverzekerde personen?

  Ook de niet-verzekerden, die niet bij familie of kennissen terecht kunnen, worden in dit geval ondergebracht door Salvage tot de eerstvolgende werkdag. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Daarna worden verzekerde gedupeerden overgedragen aan hun eigen verzekeraar. Onverzekerden dienen daarna zelf voor onderdak zorg te dragen (vangnet familie en/of vrienden). Of een gemeente in die gevallen hulp biedt, is de keuze van de betreffende gemeente vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 • Is vooraf overleg over de opvang van gedupeerden in de praktijk haalbaar?

  Voor opvang of overleg hoeft niet gewacht te worden totdat een Salvagecoördinator ter plaatse is. Desgewenst kan ook na alarmering telefonisch contact worden gezocht met de Salvagecoördinator van Stichting Salvage (telefoonnummer doorgeven met het verzoek om telefonisch contact op te nemen of laten doorverbinden). Het is van belang dat alle gedupeerden centraal - op één locatie - worden opgevangen. Bij aankomst kan Salvage met de gemeente de vervolgstappen bespreken waaronder, onderbrengen, op wiens kosten en hoelang. Daarom is het gewenst de Salvagecoördinator direct bij aanvang incident te waarschuwen.

 • Wat wordt bedoeld met het onderbrengen tot de volgende werkdag?

  Met onderbrengen wordt bedoeld het zoeken naar vervangend onderdak. Dat kan zijn bij familie/kennissen of in een hotel. In principe kan dit tot de eerstvolgende werkdag op kosten van Salvage. In het weekend betreft het dan meerdere nachten. Gedupeerden moeten uitchecken conform de uitchecktijden van het hotel. Daarna wordt het onderbrengen van gedupeerden overgenomen door de eigen verzekeraar, afhankelijk van de dekking van de polis.
  De gemeente bepaalt in overleg met Stichting Salvage wanneer de personen de opvanglocatie moeten/kunnen verlaten.

 • Conflicteert het convenant met het Ned. Rode Kruis met het Protocol van afspraken?

  Nee, het NRK is een dienstverlener die prima ingezet kan worden binnen het gemeentelijk proces opvang. De inzet van het NRK zelf kan niet worden verhaald op Salvage of verzekeraars.

 • Heeft Salvage een rol bij opvang gedupeerden bij vrijgekomen asbest of een gaslekkage?

  Het onderbrengen van buurtbewoners uit preventief ontruimde woningen in verband met een asbestbrand, valt in principe niet onder de dekking van een brandverzekering. Indien buurtbewoners, die zelf geen fysieke schade hebben, door opruimwerkzaamheden, hun woning niet kunnen betreden, dienen deze bewoners in de eerste plaats te worden gestimuleerd zelf voor onderdak zorg te dragen. Indien deze bewoners daartoe niet in staat zijn, kan het (beleids)piket van de Stichting Salvage  - op verzoek van de OvD-Bz - als intermediair optreden richting de achterliggende verzekeraar van het brandobject om te kijken of de betreffende verzekeraar in deze individuele situatie bereid is de kosten van onderbrengen voor haar rekening te nemen. Indien de verzekeraar daartoe niet bereid is, komen de kosten voor rekening van de gemeente (artikel 3.3, derde lid van het protocol).

   

  Indien er sprake is van een preventieve ontruiming in verband met een gaslekkage is er veelal (nog) geen sprake van fysieke schade aan het betreffende gebouw en is er derhalve ook nog geen schadedossier. De kosten van opvang en/of onderbrengen komen dan ook voor rekening van de gemeente.

 • Moet de gemeente zelfredzame en/of niet-zelfredzame gedupeerden registreren?

  Met de komst van SIS Verwanteninformatie hoeft de gemeente zelfredzame personen niet meer te registeren ten behoeve van verwanteninformatie. Dit neemt niet weg dat er bij Salvage behoefte is om gedupeerden toch te registeren, in verband met de schadeafhandeling en informatievoorziening richting gedupeerden.

  Indien de Salvagecoördinator nog niet ter plaatse is, kan Salvage daarom om collegiale medewerking van de gemeente verzoeken bij het registeren van naam, adres, woonplaats en (mobiele) telefoonnummer zodat de Salvage of de verzekeraar contact kan opnemen met de gedupeerden. Deze registratie is vormvrij en kan bijvoorbeeld ook door de (verminderd) zelfredzame personen vrijwillig een (presentie)lijst te laten invullen, die door de OvD-Bz of het hoofd opvanglocatie aan de Salvagecoördinator kan worden overhandigd. Indien de gedupeerden noodzakelijke levensbehoeften in de woning heeft achtergelaten (dingen die onmisbaar zijn voor het functioneren van de gedupeerde, bijv. rollator of gehoorapparaat) kan dit ook worden geregistreerd op de (presentie)lijst.

 • Vragen over de omgevingszorgprocessen
 • Wat is de relatie tussen Salvage en medewerker gemeente?

  Een gemeentelijke medewerker heeft veelal handhavende bevoegdheden. De Salvagecoördinator kan middels zaakwaarneming optreden namens de verzekeraar. De Salvagecoördinator is daarmee een overlegpartner voor de gemeentelijke medewerker of de medewerker van de omgevingsdienst.

 • Wat moet een gemeente doen als een verzekeraar bij dreigende schade geen maatregelen treft.

  Indien de Salvagecoördinator in zijn rol als zaakwaarnemer geen maatregelen wil, c.q. kan nemen, dan dient de gemeente de reguliere (spoed)bestuursdwang procedure op te starten richting de eigenaar van het object. Dit kan betekenen dat de eigenaar zelf de gewenste maatregelen treft, of dat de gemeente dit doet en de kosten achteraf verhaalt op de eigenaar.

 • Wat zijn schade beperkende maatregelen?

  Schade beperkende maatregelen zijn werkzaamheden die erop gericht zijn de schade te beperken dan wel te stoppen. Voorbeelden zijn: dichttimmeren van ramen en deuren (ter voorkoming van diefstal of inregenen), opruiming van brandresten (ter voorkoming van verspreiding van vervuiling naar schone ruimtes), ontgeuren (ter maskering van stank), het vervoer van inboedel of inventaris (ter voorkoming van inwerking van vocht), beperkte reiniging (ten behoeve van het bewoonbaar houden van ruimtes), chloridemetingen (ter voorkoming van roestvorming).
  Het herstel of de schoonmaak (schadeafhandeling) valt niet onder de verantwoordelijkheid van Salvage.

 • Regelt Salvage ook hekken?

  Indien er binnen het verzekerde object diefstalgevoelige items aanwezig zijn, heeft de verzekeraar een belang bij het regelen van hekken. In voorkomende gevallen kan dit ook zijn bij het afzetten van het plaats delict, in verband met een eventueel te verrichten toedrachtonderzoek. In deze gevallen zal Salvage, op verzoek van de OvD-Bz, hierop actie ondernemen richting de verzekeraar van het object, om na te gaan of de kosten van hekken door de aannemer rechtstreeks aan Salvage gefactureerd kunnen worden. Indien de hekken echter al zijn besteld, dan kan voor betaling geen beroep meer op Salvage gedaan worden.

   
  Indien de hekken om andere redenen geplaatst moeten worden (bijv. veiligheid omgeving), komen de kosten voor rekening van de gemeente. Hetzelfde geld voor de sloopkosten uit veiligheidsoverwegingen. De zorg voor een veilige omgeving is een wettelijke taak van de overheid.

 • Heeft Salvage een rol als er bijv. door rellen veel schade is onstaan aan gebouwen?

  Indien er sprake is van veel schadeobjecten of grootschalige schade (art. 2.2 tweede lid onder c van het protocol), kan Salvage (in overleg met de verzekeraars) een Salvagecoördinator sturen. Bij twijfel kan de OvD-Bz via de alarmcentrale van Salvage altijd contact zoeken met het (beleids)piket van de Stichting Salvage.

 • Vragen over de nafase
 • Is het mogelijk om één aanspreekpunt voor alle verzekeraars te hebben in de nafase?

  Salvage kan op voorhand die rol niet aanbieden, omdat het afhankelijk van de betreffende situatie is of de verzekeraar hier zijn eigen rol pakt of het aan Salvage overlaat. Als het verzekerbare schade is dan zal de verzekeraar dit vaak zelf willen afhandelen.  Bij onverzekerbare schade ziet Salvage haar rol vooral als bemiddelend/coördinerend naar de expertiseorganisaties, indien er behoefte is aan een groot aantal experts om bijv. schade vast te stellen.

   

  Via de Alarmcentrale van Salvage kan contact worden opgenomen met het beleidspiket van Salvage, in geval er behoefte is aan meer of andere ondersteuning, bij zowel verzekerbare als onverzekerbare schade. Salvage en de verzekeraars kijken dan op dat moment wat de mogelijkheden zijn. Als er behoefte is aan één aanspreekpunt namens de gezamenlijke verzekeraars, dan is Salvage dat, tenzij het Draaiboek bij Brand is geactiveerd, dan is dat het Operationeel Team van het Verbond, waar Salvage ook deel van uitmaakt.

   

  In alle gevallen is Stichting Salvage bij grote calamiteiten altijd het eerste aanspreekpunt namens de gezamenlijke verzekeraars. Het is afhankelijk van de situatie hoelang dit kan duren. Dat is niet op voorhand af te dwingen bij verzekeraars, maar het wordt makkelijker als het een afgesloten of niet toegankelijk gebied/gebouw betreft. Dan is Salvage – naast overheidsdiensten – de enige die toegang heeft.

 • Vragen over de alarmering
 • Kan Salvage ook binnen een uur ingezet worden op de Waddeneilanden?

  Stichting Salvage heeft een Salvagecoördinator op Texel, bij afwezigheid neemt een Salvagecoördinator uit Noord-Holland de taken waar. Voor de overige Waddeneilanden worden de zaken telefonisch afgehandeld. Indien echt noodzakelijk, kan een Salvagecoördinator worden 'ingevlogen'.

 • Wat wordt verstaan onder snelle alarmering?

  Vanwege de aanrijtijd van de Salvagecoördinator (maximaal een uur na oproep) en het noodzakelijke contact tussen de hulpdiensten en de Salvagecoördinator is het gewenst dat een eerste (telefonisch) contact direct plaatsvindt. Bij reguliere branden wil Salvage graag bij het eerste nader bericht door de brandweer ook gealarmeerd worden.
  Bij grote calamiteiten is het snel betrokken zijn nog belangrijker. Alarmering zou dan in ieder geval gelijktijdig met bevolkingzorg moeten zijn zodat vanaf het begin samen kan worden opgetrokken in het nemen van de beslissingen inzake opvang en onderbrengen van gedupeerden. Daarbij kan eventueel ook de Woningbouwvereniging worden betrokken.
  Direct alarmering is altijd zinvol indien er gedupeerden op straat staan dan wel meerdere objecten betrokken zijn of vanaf middelbrand. Voor een eventuele onterecht verzoek om inzet van Salvage zullen door Salvage geen kosten in rekening worden gebracht.

 • Vragen over de RVO en WTS
 • Wij willen graag overleg met de RVO omtrent de Wet tegemoetkoming schade (WTS).

  Ingeval van een incident kan een gemeente/regio een verzoek doen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de Wet tegemoetkoming schade (WTS) van toepassing te verklaren. Het Nationaal coördinatie centrum (NCC) geldt daarbij als ingang. De RVO (als opvolger van de Dienst Regelingen) zal op verzoek van de Minister van Veiligheid en Justitie een quick scan maken van de aard en omvang van de schade. Op basis van de Quick scan wordt de wet wel of niet van toepassing verklaard bij Koninklijk Besluit. De RVO is namens de Minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de tegemoetkomingregeling in het kader van de WTS.