Alle feiten op een rij

Bij de meeste branden in gebouwen waar de brandweer komt om te blussen wordt ook de Stichting Salvage ingeschakeld. Wij hebben daardoor veel data over branden.  Door de uitbreiding van ons werkterrein nemen ook de meldingen van water- en stormschades, waarvoor de hulp van de brandweer wordt ingeroepen, toe. Vaak zijn dit grote schades, waarbij door snel optreden van Salvage veel schade kan worden beperkt. Ook daarover komt meer data beschikbaar.

De meest interessante feiten en cijfers van deze meldingen staan hieronder.

 • Actuele cijfers Salvagemeldingen
 • Salvagemeldingen – aantallen

  Aantal Salvagemeldingen en belendingen t/m 2018

  In 2018 heeft de Stichting Salvage aan gedupeerden van 8.069 objecten hulp verleend. Het hoogste aantal tot nog toe en een fors aantal meer dan de 7.360 objecten in 2017.
  Deze toename is vooral te verklaren door een aantal extreme weersomstandigheden, waaronder de storm in januari, een strenge vorstperiode eind februari met als gevolg veel leidingbreuken en de extreem droge zomermaanden. Na augustus waren de meldingen weer op het niveau van het jaar ervoor.
  De 8.069 objecten zijn onder te verdelen in 5.594 meldingen en 2.475 belendingen.

  Aantal Salvagemeldingen per maand

  2019 is rustig begonnen, zonder weersextremiteiten. Het aantal meldingen ligt daardoor gemiddeld net iets onder het niveau van 2018.

  Aantal inzetten Salvage bij branden in 2018

  De maand juli 2018 laat een piek zien met het hoogste aantal meldingen van dat jaar, 446.
  Dit als gevolg van de hete en droge zomer, met temperaturen van boven de 35 graden.

  Aantal inzetten Salvage bij waterschades in 2018

  De waterschadepiek zit in de maand maart 2018. De koudegolf (min 10 graden) van eind februari, heeft bij de inzet van de dooi in maart gezorgd voor een groot aantal waterschades als gevolg van bijvoorbeeld gesprongen leidingen die bevroren waren.
  De maand mei was gemiddeld de warmste meimaand sinds 300 jaar. Dat ging gepaard met een aantal onweersbuien en wateroverlast wat voor een piek in mei zorgt.

  Aantal inzetten Salvage bij stormschades in 2018

  18 januari 2018 wordt in Nederland code rood afgegeven voor zeer zware windstoten. Dat resulteert die dag in 79 stormmeldingen met daarbij 93 belendingen. Eind mei wordt d.m.v. code oranje gewaarschuwd voor onweersbuien, water, hagel en wind. De meldingen met blikseminslag worden bij de branden meegeteld en zijn uit dit overzicht weggelaten.

  Aantal inzetten Salvage bij overige schades in 2018

  Soms zijn er andere schades waarvoor Salvage geroepen wordt. Denk aan een aanrijding tegen een woning, een chemische stof die vrijkomt in een bedrijf, een ingestort dak als gevolg van sneeuw, etc. Inzet bij dit soort schades kan alleen als er vooraf toestemming is van de betrokken verzekeraar(s). Daarom zal de alarmcentrale alleen actie ondernemen als de naam van de verzekeraar bekend is. Van de overige schades in 2018 heeft 74% betrekking op een aanrijding tegen een pand.

 • Veiligheidsregio’s – aantallen

  Salvage oproepen per Veiligheidsregio

  In bijna alle regio’s zijn de Salvage inzetten gestegen t.o.v. 2016. Verondersteld wordt dat de bekendheid van Salvage en de toegevoegde waarde voor gedupeerden en hun bezittingen steeds beter op het netvlies van de brandweer staan.

   

  Salvage oproepen bij brand per Veiligheidsregio

  Onderstaande grafiek betreft het jaar 2017. Hierin staan alleen de oproepen voor brandschades vermeld.

   

  Salvage oproepen bij water- stormschade per Veiligheidsregio

  Nieuw is de uitsplitsing naar water en storm. Onderstaand de oproepen per Veiligheidsregio in 2017. Niet alle Veiligheidsregio’s lijken op de hoogte te zijn van de uitbreiding van het werkterrein. In 2018 zal daar aandacht aan worden besteed.

 • Brandmeldingen – dagen en tijdstippen

  Verdeling over de weekdagen

  Onderstaande grafiek betreft alleen de meldingen van branden waarvoor de inzet van Salvage gevraagd is. De piek van de zaterdag is verschoven naar de zondag.

   

  Tijdstip brandmeldingen

  Het hier getoonde tijdstip betreft het tijdstip waarop de melding door de alarmcentrale van de Stichting Salvage is ontvangen. De brandweer is dan al ter plaatse. Het gaat hierbij alleen om de meldingen van brand.

  De piek ligt rond het avondeten. Ruim een kwart van de meldingen ligt tussen 17.00 en 21.00 uur.

 • Pilot Asbest

  Aantal Salvage meldingen met Asbest

  Onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal meldingen met asbest waarvoor Salvage gedurende de afgelopen jaren is ingeschakeld. De rode balk geeft aan hoeveel meldingen daarvan binnen de pilotperiode zijn geweest. M.b.t. de jaren voor 2018 is, ter vergelijk, eenzelfde periode genomen. In deze jaren was het asbestmandaat echter niet van toepassing.

   

   

  Verhouding particuliere en zakelijke meldingen met Asbest

  Onderstaande grafiek geeft de verhouding tussen meldingen met asbest bij particuliere en bij zakelijke schades. T.a.v. 2017 is, ter vergelijk, eenzelfde periode genomen. In dit jaar was het asbestmandaat echter niet van toepassing.

   

 • Oorzaken

  Vermoedelijke oorzaken van Salvagemeldingen in 2017

  De hier genoemde oorzaken betreffen alleen de meldingen bij brand waarvoor Salvage is ingezet.

  Water- en stormschades zijn buiten beschouwing gelaten. De Salvagecoördinator doet geen onderzoek naar de oorzaak. Hij noteert zijn eigen waarneming, vaak na overleg met de brandweer.

  Salvagemeldingen met hennep

  Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen weer waarbij hennep is aangetroffen. Dat betekent dat de oorzaak niet altijd hennep hoeft te zijn geweest.

  Onderstaand het aantal meldingen met hennep uitgesplitst in schadesoort:

   

 • Archief cijfers Salvagemeldingen
 • 2017 – Salvagemeldingen – aantallen

  Aantal Salvagemeldingen en belendingen t/m 2017

  In 2017 is Salvage voor 7.360 objecten opgeroepen. Het grootst aantal objecten tot nu toe. Dat komt door het verruimde mandaat. Niet alleen na brand, maar ook na water- en stormschade kan Salvage voortaan voor Aandacht, Actie en Advies aan gedupeerden worden ingezet.

  Verhoudingsgewijs is ook het aantal belendende percelen gestegen: de schades zijn omvangrijker geworden, wat effect heeft op de omliggende panden.

  Aantal Salvagemeldingen per maand

   

  Aantal inzetten Salvage bij branden in 2017

  Door de uitbreiding van het werkterrein wordt het interessant om ook de cijfers naar soort schade uit te splitsen. Traditioneel zijn december en januari de drukste maanden met brandmeldingen en september de minst drukke.

  Aantal inzetten Salvage bij waterschades in 2017

  Het slechte weer eind augustus en begin september zorgt voor een verhoogd aantal meldingen van waterschade. De meldingen komen via de brandweer die ons daarvoor steeds beter weet te vinden. Juist de waterschades waarvoor hulp van de brandweer wordt ingeroepen zijn meestal omvangrijk. Daarbij kan – door snelle actie van Salvage – vaak veel worden bered.

  Aantal inzetten Salvage bij stormschades in 2017

  Voor Salvage komt in februari al de eerste test om te zien of de organisatie goed is ingericht op de stormschades. Bij vrijwel alle meldingen gaat het grote(re) schades: daken van bedrijven, bomen op huizen, mensen die niet meer kunnen blijven wonen. Gelukkig maakt de brandweer een goede selectie: het gaat om echte acute schades waarbij we worden geroepen en daar willen we ook graag bij zijn.

  Aantal inzetten Salvage bij overige schades in 2017

  Soms zijn er andere schades waarvoor Salvage geroepen wordt. Denk aan een aanrijding tegen een woning, een chemische stof die vrijkomt in een bedrijf, een ingestort dak als gevolg van sneeuw, etc.
  Inzet bij dit soort schades kan alleen als er vooraf toestemming is van de betrokken verzekeraar(s). Daarom zal de alarmcentrale alleen actie ondernemen als de naam van de verzekeraar bekend is.