Geplaatst op

Salvage en gemeenten samen in de bres voor gedupeerden van brand

Veenendaal, 23 maart 2016 – Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage, en Alexander Meijer, voorzitter van de Managementraad Bevolkingszorg, hebben vandaag in Veenendaal een vernieuwd Protocol van Afspraken ondertekend. Dit Protocol van Afspraken is van belang voor de goede samenwerking tussen Salvagecoördinatoren en medewerkers bevolkingszorg van Gemeenten bij incidenten en grootschalige calamiteiten.

Samenwerking sinds 2012

Het eerste Protocol van Afspraken tussen Stichting Salvage en het Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen (LOCGS) dateert van oktober 2012. In dit Protocol was afgesproken dat Stichting Salvage het initiatief tot een evaluatie zou nemen. In 2015 heeft deze plaatsgevonden, waarna samen met het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) over aanpassingen is overlegd. De resultaten hiervan werden in februari 2016 ter besluitvorming aan de Managementraad van het LOCB voorgelegd. Nu deze besluitvorming is afgerond, heeft de Managementraad de coördinatoren bevolkingszorg gevraagd de afspraken in de eigen veiligheidsregio bekend te maken.

v.l.n.r. Alexander Meijer, Susan van Petten, Brenda Reinders
v.l.n.r. Alexander Meijer, Susan van Petten, Brenda Reinders

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in het vernieuwde Protocol van Afspraken hebben betrekking op onder meer het onderscheid tussen de opvang en het onderbrengen van gedupeerden, de opvang en het onderbrengen van verminderd zelfredzamen en de kosten daarvan, de inzet in een CoPI (Commando Plaats Incident) bij grootschalige rampen en crises van een Officier van Dienst Salvage, de inzet van Salvage bij andere incidenten dan branden of crises, preventieve evacuaties, de registratie van gedupeerden, de evaluatie van incidenten, het alarmeringsprotocol en het plaatsen van afscheidingen.

“Meer duidelijkheid”

Susan van Petten, coördinator bevolkingszorg van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en lid van het LOCB, voerde samen met haar collega van Veiligheidsregio Haaglanden de gesprekken over de vernieuwing van afspraken. “Er is nu meer duidelijkheid over wat Salvage doet en wat de gemeente doet”, legt zij uit. “De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de opvang in de eerste uren na een incident en Salvage brengt gedupeerden voor de nacht onder. In het verleden was daar wel eens onduidelijkheid over en moesten we op het moment zelf de discussie met elkaar aangaan wie wat zou doen. Zo hebben we een aantal punten beter onder woorden gebracht en aangescherpt.” Namens Stichting Salvage voerde directeur Brenda Reinders de gesprekken over de verbetering van de afspraken. Zij benadrukt het belang van een goede verstandhouding en het elkaar kennen. “Goede afspraken maken de samenwerking op de plaats van het incident een stuk makkelijker”, zo zegt zij. “Beide partijen kunnen zich dan richten op dat waar het echt om gaat, namelijk hulp verlenen.”

Stichting Salvage en bevolkingszorg

Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De bevolkingszorgtaken van de gemeenten komen voort uit de Wet veiligheidsregio’s. Hierin is aangegeven dat het college van B&W een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met onder andere het verzorgen van de crisiscommunicatie, het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, het verzorgen van nazorg en het registreren van schadegevallen. Op de plaats incident is een Officier van Dienst Bevolkingszorg namens de gemeente bevoegd om deze taken aan te sturen.